Konkurs za stipendije

Obrasce za navedeni konkurs možete preuzeti sa linkova koji se nalaze ispod:

 1. Obrazac ZFB-1
 2. Obrazac SBFB-1

Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta „SEEF“ Sarajevo

Ul. Hasana Sućeske br. 3
Tel/Fax: 061/262-683

raspisuje

KONKURS

za dodjelu stipendija studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

u školskoj/akademskoj 2022/23. godini iz sredstava koja obezbjeđuje Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta „SEEF“

I
Na osnovu člana 8. Statuta, Skupština Udruženja SEEF Sarajevo je donijela Odluku o dodjeli stipendija studentima u školskoj/akademskoj godini i to:

 –       4 stipendije studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u iznosu od po 200,00 KM/mjesečno.

II 
Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2022/23. godinu od novembra 2022. do jula 2023. godine, odnosno 9 mjeseci. Protekli mjeseci će se isplatiti retroaktivno.

III

OPŠTI KRITERIJI:
–         državljanin BiH;
–         student na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

IV

POSEBNI KRITERIJI:

  1. postignuti rezultati u učenju i vladanju;
  2. da student prve godine studija (brucoš) ima prosjek ocjena najmanje 4,00 u završnom razredu srednje škole;
  3. da student ima prosjek ocjena najmanje 7,50 u prethodnoj akademskoj godini;
  4. iskazani posebni rezultati na kantonalnom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju;
  5. materijalno stanje porodice – socijalni status;
  6. da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
  7. iz jedne porodice u školskoj/akademskoj godini ne može biti više od jednog korisnika stipendije;
  8. prednost imaju redovni studenti;
  9. prednost imaju studenti koji nisu obnavljali godinu.

V

Studenti primaoci stipendija iz prethodnih akademskih godina koji su ispunili uslov za upis u narednu godinu, radi kontinuiteta stiču pravo na određeni broj bodova za dodjelu stipendije u novoj akademskoj godini.

VI

Za studente prve godine studija (brucoše) prosjek ocjena i drugo se uzima iz završnog razreda srednje škole.

VII

Komisija za bodovanje i utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata prema sljedećem:

–        bodovi po osnovu postignutih rezultata u učenju i takmičenjima;

–        bodovi po osnovu prosječnih primanja po članu domaćinstva;

–        bodovi po osnovu socijalnog statusa kandidata i porodice;

–        bodovi po osnovu rada i angažmana u Udruženju;

–        bodovi po osnovu dosadašnjeg korištenja stipendije i dr.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:                                     

 1. a)       Opšta

–        zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti sa internet stranice www.seef.ba);

–        uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu;

–        kopija indexa (stranica sa ličnim podacima i fotografijom);

–        kopija diplome i svjedočanstva završnog razreda srednje škole (za studente prve godine studija);

–        uvjerenje o državljanstvu;

–        kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini/opštini);

–        izjava podnosioca zahtjeva  da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje i ovjerava u općini/opštini);

–        motivaciono pismo o tome šta je student spreman i voljan raditi sa ciljem razvoja Udruženja “SEEF”, odnosno studentov doprinos razvoju udruženja;

–        student je dužan dostaviti plan svog rada/doprinosa udruženju u slobodnoj formi.

 1. b)       Dokumentacija koja se boduje

–        uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine sa izračunatim prosjekom ocjena na dvije decimale;

–        za studente prve godine studija dokaz da je ponos ili učenik generacije;

–        dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na kantonalnom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju;

–        dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (za zaposlene platna lista za posljednji mjesec, za penzionere ček od penzije za posljednji mjesec, čekovi od IMO , za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se mogu vidjeti podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja i srodstvu sa osiguranikom, za članove domaćinstva ispod šest godina starosti Izvod iz matične knjige rođenih);

–        dokazi za roditelje: šehidska porodica/porodica poginulog borca, bez jednog ili oba roditelja (Izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o učešću u odbrambeno-oslobodilačkom ratu najmanje 24 mjeseca, dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja – preko 60% odnosno 80%;

–        dokaz o ličnom invaliditetu kandidata – preko 60%;

–        dokaz o redovnom školovanju učenika/studenata u porodici;

VIII

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 20. novembar 2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

IX

Rezultati Konkursa biti će objavljeni najdalje do kraja decembra 2022. godine na internet stranici Udruženja SEEF Sarajevo www.seef.ba sa pravom prigovora/žalbe u roku od 7 dana od dana objave rezultata.

X

Dodijeljene stipendije biti će uplaćivane nakon potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

NAPOMENE:

 1. Uz zahtjev za dodjelu stipendije (Obrazac: ZFB-1)dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije;
 2. Sastavni dio ovog Konkursa je Sistem bodovanja kandidata (Obrazac: SBFB-1)koji će biti objavljen na internet stranici seef.ba na osnovu kojeg je kandidat dužan sam sebe izbodovati. Ukoliko kandidat sam sebe ne izboduje u skladu sa datim uputstvima i Sistemom bodovanja, njegov zahtjev za dodjelu stipendije neće biti uzet u razmatranje;
 3. Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje;
 4. Stipendista se obavezuje da će svojim radom i stečenim znanjimaučestvovati i doprinijeti radu i razvoju davaoca stipendije kroz aktivnosti i projekte, te će pred njega postavljene zadatke izvršavati shodno svojim znanjima i mogućnostima, u suprotnom davaoc stipendije ima pravo prekinuti stipendiranje stipendiste i/ili tražiti povrat isplaćenih sredstava;
 5. Stipendije će se isplaćivati preko računa u Bosna Bank International (BBI), kojeg su stipendisti dužni otvoriti.

Precizno popunjen i izbodovan Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na e-mail adresu: info@seef.ba (preferirana opcija) ili putem pošte  na adresu: Udruženje SEEF Sarajevo, Ul. Hasana Sućeske br. 3, 71000 Sarajevo.

Predsjednik

Enis Džihanić