Stipendije

REZULTATI  KONKURSA

za dodjelu stipendija redovnim studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

u školskoj/akademskoj 2017/18. godini iz sredstava koja obezbjeđuje Udruženje „SEEF“

Shodno raspisanoj konkursnoj proceduri, pristiglim prijavama i ostvarenom broju bodova odobreno je ukupno 10 stipendija, 8 stipendija za studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i stipendije za studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.

Spisak studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju u 2017/2018. godini:

R.B. Ime i prezime Bodova
1. Trebinjac Anela 35
2. Hamidović Senaid 30
3. Valjevac Nurija 29
4. Efendić Irma 27
5. Džananović Amra 25
6. Hamza Rizvan 20
7. Đugum Almedina 20
8. Džananović Aldin 19
9. Selimanović Ramo 13
10. Lišančić Raif 12

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju:

11. Eminović Farid broj bodova 5.

12. Arnaut Ermin broj bodova 3.

Pravo žalbe i rok za uvid u dokumentaciju je do 15. decembra 2017. godine.


Obrasce za navedeni konkurs možete preuzeti sa linkova koji se nalaze ispod:

 1. Obrazac ZFB-1
 2. Obrazac SBFB-1

Udruženje ekonomista i studenata ekonomskih fakulteta „SEEF“ Sarajevo

Ul. Hasana Sućeske br. 3

Tel/Fax: 061/262-683

raspisuje

KONKURS

za dodjelu stipendija redovnim studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

u školskoj/akademskoj 2017/18. godini iz sredstava koja obezbjeđuje Udruženje „SEEF“

I

Na osnovu člana 8. Statuta, Skupština Udruženja SEEF Sarajevo je donijela Odluku o dodjeli  stipendija studentima u školskoj/akademskoj 2017/18. godini i to:

 –       8 stipendija redovnim studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u iznosu od po 100 KM.

II

Stipendije se dodjeljuju za školsku/akademsku 2017/18. godinu od  novembra 2017. do jula 2018. godine, odnosno 9 mjeseci.

III

OPŠTI KRITERIJI:

–         državljanin BiH;

–         redovan student na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 

IV

POSEBNI KRITERIJI:

 • postignuti rezultati u učenju i vladanju;
 • da student prve godine studija (brucoš) ima prosjek ocjena najmanje 4,00 u završnom razredu srednje škole;
 • da student ima prosjek ocjena najmanje 7,50 u prethodnoj akademskoj godini;
 • iskazani posebni rezultati na kantonalnom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju;
 • materijalno stanje porodice – socijalni status;
 • da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica niti da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po drugom osnovu;
 • iz jedne porodice u školskoj/akademskoj 2017/18. godini ne može biti više od jednog korisnika stipendije;

V

Studenti primaoci stipendija iz prethodnih akademskih godina koji su ispunili uslov za upis u narednu godinu, radi kontinuiteta stiču pravo na određeni broj bodova za dodjelu stipendije u akademskoj 2017/18. godini.

VI

Za studente prve godine studija (brucoše) prosjek ocjena i drugo se uzima iz završnog razreda srednje škole.

VII

Komisija za bodovanje i utvrđivanje prijedloga kandidata za dodjelu stipendija će utvrditi broj bodova za svakog kandidata prema sljedećem:

–        bodovi po osnovu postignutih rezultata u učenju i takmičenjima;

–        bodovi po osnovu prosječnih primanja po članu domaćinstva;

–        bodovi po osnovu socijalnog statusa kandidata i porodice;

–        bodovi po osnovu rada i angažmana u Udruženju;

–        bodovi po osnovu dosadašnjeg korištenja stipendije i dr.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:                                     

a)       Opšta

–        zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti sa internet stranice www.seef.ba);

–        uvjerenje o redovnom upisu u akademsku 2017/18. godinu;

–        kopija indexa (stranica sa ličnim podacima i fotografijom);

–        kopija diplome i svjedočanstva završnog razreda srednje škole (za studente prve godine studija);

–        uvjerenje o državljanstvu;

–        kućna lista (izdaje se i ovjerava u općini/opštini);

–        izjava podnosioca zahtjeva  da nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica (izjava se daje i ovjerava u općini/opštini).

b)       Dokumentacija koja se boduje

–        uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine sa izračunatim prosjekom ocjena na dvije decimale;

–        za studente prve godine studija dokaz da je ponos ili učenik generacije;

–        dokaz za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na kantonalnom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju;

–        dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima/primanjima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, penzije, samostalne djelatnosti, boračko-invalidske zaštite i drugih osnova (za zaposlene platna lista za posljednji mjesec, za penzionere ček od penzije za posljednji mjesec, čekovi od IMO , za nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje, a ukoliko se ne vode na Zavodu za zapošljavanje dostaviti uvjerenje iz poslovnice PIO/MIO da se ne vodi kao osigurano lice po osnovu radnog odnosa ili ovjerena fotokopija zdravstvene knjižice iz koje se mogu vidjeti podaci o osiguranom licu, osnovu osiguranja i srodstvu sa osiguranikom, za članove domaćinstva ispod šest godina starosti Izvod iz matične knjige rođenih);

–        dokazi za roditelje: šehidska porodica/porodica poginulog borca, bez jednog ili oba roditelja (Izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o učešću u odbrambeno-oslobodilačkom ratu najmanje 24 mjeseca, dokaz o ratnom vojnom invaliditetu roditelja – preko 60% odnosno 80%;

–        dokaz o ličnom invaliditetu kandidata – preko 60%;

–        dokaz o redovnom školovanju učenika/studenata u porodici.

VIII

Krajnji rok za dostavu zahtjeva je 15. novembar 2017. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

IX

Rezultati Konkursa biti će objavljeni najdalje do 15. decembra 2017. godine na internet stranici Udruženja SEEF Sarajevo www.seef.ba sa pravom prigovora/žalbe u roku od 7 dana od dana objave rezultata.

X

Dodijeljene stipendije biti će uplaćivane nakon potpisivanja Ugovora o stipendiranju.

NAPOMENE:

 1. Uz zahtjev za dodjelu stipendije (Obrazac: ZFB-1) dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije;
 2. Sastavni dio ovog Konkursa je Sistem bodovanja kandidata (Obrazac: SBFB-1) koji će biti objavljen na internet stranici www.seef.ba na osnovu kojeg je kandidat dužan sam sebe izbodovati. Ukoliko kandidat sam sebe ne izboduje u skladu sa datim uputstvima i Sistemom bodovanja, njegov zahtjev za dodjelu stipendije neće biti uzet u razmatranje;
 3. Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje;
 4. Stipendista se obavezuje da će svojim radom i stečenim znanjima doprinjeti radu i razvoju davaoca stipendije, te će pred njega postavljene zadatke izvršavati shodno svojim znanjima i mogućnostima;
 5. Stipendije će se isplaćivati preko računa u Bosna Bank International (BBI), kojeg su stipendisti dužni otvoriti.

Precizno popunjen i izbodovan Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na E-mail adresu: info@seef.ba (preferirana opcija) ili putem pošte  na adresu: Udruženje SEEF Sarajevo, Ul. Hasana Sućeske br. 3, 71000 Sarajevo.

Predsjednik

Enis Džihanić