Rezime predavanja – 07.01.2014.

7. januara 2014. godine u organizaciji članova našeg udruženja “SEEF”, održano je još jedno predavanje sa šurom, u Morića Hanu. Ovoga puta gost predavač bio je Hasib ef. Kapo, koji je diplomirao na Islamskom Univerzitetu u Rijadu, gdje je radio kao imam skoro 30 godina. Tema predavanja bila je tumačenje 35. ajeta sure Al-Ahzab (Saveznici, 33. sura u Kur’anu). Prijevod navedenog ajeta glasi: “Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.”

Na samom početku, predavač je istakao da Kur’an treba posmatrati kao cjelinu, odnosno da je teško tumačiti ajete svake od sura pojedinačno, iz razloga što ajeti objašnjavaju jedni druge, kao i sure, te se na taj način uspostavlja veza i olakšava tumačenje svakog od ajeta. Shodno tome, prilikom tumačenja 35. ajeta sure Al-Ahzab, predavač je istakao vezu između navedenog ajeta i početnih ajeta sure „Al-Mu’minun“ (Vjernici), te je tokom predavanja nekoliko puta upoređivao spomenute ajete, kako bismo spoznali njihovu povezanost, odnosno kako bismo na pravi način shvatili značenje ajeta. Prije tumačenja, potrebno je spomenuti jednu vrlo interesantnu okolnost koja je prethodila objavi navedenog ajeta. Naime, supruge Poslanika Muhammeda s.a.w.s tražile su od Poslanika da zamoli Allaha dž.š. da objavi ajet u kojem će se konkretno spomenuti žena (u ajetima koji su objavljeni prije toga, uglavnom se spominje pojam „ljudi“, koji prema jedinstvenom stavu uleme podrazumijeva i muškarce i žene). Allah dž.š. je uslišao Poslanikovu a.s. dovu, te je objavio navedeni ajet sure Al-Ahzab, u kojem se nekoliko puta konkretno i pojedinačno spominju žene i muškarci.
Druga specifičnost ovog ajeta je redoslijed deredža koje su spomenute – poredane su od manje ka većoj – prvo se spominju muslimani, a biti musliman je najniža deredža, koja se postiže ispunjavanjem islamskih šarta. Nakon toga, spomenuti su mu’mini (vjernici), to je druga deredža, a ostvaruje se ispunjavanjem imanskih šarta. Naredne karakteristike koje su spomenute, predstavljaju veće deredže, a sve su obuhvaćene ihsanom – dobročinstvom, takvalukom, tj. bogobojaznošću, što je zapravo stalna svijest o Allahu dž.š. (trebamo se pokoravati i izvršavati propisano kao da vidimo Allaha dž.š., jer iako Ga ne vidimo, On nas vidi). Ispunjavanjem tri navedene kategorije (islam, iman, ihsan), kompletiramo vjerovanje u Allaha dž.š.

Nakon vjernika i vjernica, spominju se poslušni muškarci i poslušne žene, a zatim iskreni muškarci i iskrene žene. Primjer u iskrenosti treba nam biti Ebu Bekr r.a., jedina osoba kojoj je Poslanik a.s. dodijelio taj nadimak. Nakon iskrenosti, spominje se strpljivost, što znači da je to veća i teže dostižna deredža od iskrenosti – krov Dženneta je strpljivost. Zatim, Allah dž.š. spominje i skrušene, odnosno ponizne muškarce i žene, što znači da se osim skrušenosti u namazu, čovjek treba truditi postići to i u svakodnevnici, tj. kloniti se onoga što ga se ne tiče. Sljedeća kategorija su djelitelji i djeliteljice zekata, što pokazuje visoku deredžu onih koji udjeljuju, jer je u čovjekovoj prirodi da se teško rastaje od onoga što „posjeduje“, a oni koji udjeljuju svjesni su prolaznosti onoga što imaju, te da im je to samo „posuđeno“ na korištenje od Allaha dž.š. Naredna kategorija su postači i postačice – oni će ući na posebna vrata u Džennet (Er-Rejjan). Nakon toga, spomenuti su muškarci i žene koji/e čuvaju svoja stidna mjesta, što nam govori da se trebamo čuvati od svih vidova zinaluka. Na desetom mjestu, spomenuta je posljednja, odnosno najveća deredža, a to je zikr. Ono što je posebno interesantno je da je jedino na ovom mjestu spomenuta riječ „puno“ ili „često“ (i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha), a to znači da konstantno trebamo biti svjesni Allaha dž.š. i spominjati, odnosno sjećati Ga se često. Postizanjem navedenih karakteristika može se dostići i nivo evlije – čovjeka koji nas svojom pojavom podsjeća na Allaha dž.š.

Na kraju, spomenimo i savjete, odnosno osnovne principe i postulate koji će nam pomoći da upotpunimo svoju vjeru u Allaha dž.š., a to su:
1. Učiti – učenje u svakom pogledu (vjera i nauka), jer trebamo prvo učiti i znati, da bismo mogli ispravno vjerovati (prve riječi koji su objavljene bile su „Uči, čitaj u ime Gospodara svoga).
2. Vjerovati – nakon što smo naučili i spoznali vjeru, potrebno je ispravno vjerovati.
3. Praktikovati – nakon vjerovanja, dolazi praksa, odnosno primjena onoga što smo naučili i u što vjerujemo (ponašanje u skladu s vjerskim principima u životnoj svakodnevnici).
4. Pozivati – nakon učenja, vjerovanja, primjene na vlastitom primjeru, potrebno je pozivati i druge u vjeru, odnosno preporučivati dobro, a odvraćati od zla, što je svakako jedan od principa vjere.
5. Biti iskren – vrlo važna karakteristika, koja je zapravo osnova za ispravnost prethodnih principa, jer bez iskrenog nijjeta i namjere, svako djelo je upitno. Stoga, budimo iskreni i molimo Allaha dž.š. da nam pomogne u ispunjavanju onoga što je propisano, te da nam podari džennetski vrh – Firdews, koji možemo dokučiti, i uz Allahovu dž.š. milost, zaslužiti ispunjavanjem svih navedenih karakteristika u 35. ajetu sure El-Ahzab.